Implementation comparison: crypto_aead/minalpherv11

Operationcrypto_aead
Primitiveminalpherv11
Description
Designers Yu Sasaki
Yosuke Todo
Kazumaro Aoki
Yusuke Naito
Takeshi Sugawara
Yumiko Murakami
Mitsuru Matsui
Shoichi Hirose
Implementations avx2
ref