Implementation comparison: crypto_aead/minalpherv1

Operationcrypto_aead
Primitiveminalpherv1
Description
Designers Yu Sasaki
Yosuke Todo
Kazumaro Aoki
Yusuke Naito
Takeshi Sugawara
Yumiko Murakami
Mitsuru Matsui
Shoichi Hirose
Implementations ref